Salı, 5 Nisan 2022

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ BATI AVRUPA PROGRAMI

Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa programı faaliyetleri çerçevesinde,Batı Avrupa’da yaşayan vatandaş ve soydaşlarımıza yönelik yürütülen hali hazırda Almanya’nın dört kentinde (Köln, Berlin, Stuttgart, Münih)  sınav merkezi var iken, öğrenciler ve velilerin istekleri de göz önünde bulundurularak,  Belçika, Avusturya, İsviçre, Almanya’da 5 yeni  sınav merkezi oluşturulmuştur. yeni oluşturulan sınav merkezleri Belçika – Brüksel, Avusturya – Viyana, İsviçre – Bern, Almanya – Frankfurt ve Almanya – Hamburg şehirleridir.

2015-2016 ÖĞRETİM YILI BATI AVRUPA PROGRAMI SINAV TARİHLERİ:
Birinci Dönem Sınavı 23-24 Ocak 2016
İkinci Dönem Sınavı 07-08 Mayıs 2016
Üçüncü Dönem Sınavı 23-24 Temmuz 2016
1. AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ BATI AVRUPA PROGRAMI NEDİR?
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında imzalanan protokol uyarınca, Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaş, soydaş ve Türkçe bilen herkes için Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programı uygulanmaktadır. Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programında görülen öğrenimin içeriğinin Türkiye’ deki diğer liselerden hiç bir farkı yoktur. Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programı diploması ile Türkiye’deki diğer liselerden alınan lise diploması eşdeğerdir. Bu diploma, giriş sınavını kazanmaları halinde sahiplerine yükseköğrenime devam etme hakkı vermektedir.
2. KİMLER BAŞVURABİLİR?
Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programına,
. Türkiye’ de ortaokulu/ilköğretim okulunu bitirmiş olanlar,
. Türkiye’ de düz lise, meslek lisesi veya dengi bir okula devam ederken tasdikname ile ayrılanlar,
. Yurtdışında öğrenim görüp denklik yaptırmış ve denklik sonucu lise mezunu olmadığı anlaşılan kişiler,
. Avrupa veya EFTA ülkelerinde yerleşik olan veya en az altı ay süreli oturma iznine sahip olanlar başvurabilirler. (Denkliğinde meslek lisesi yazan adaylar da başvuru yapabilirler.)
3. AÖL BATI AVRUPA PROGRAMI ÖĞRETİM SİSTEMİ  NASILDIR?
Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programında ders geçme ve kredi sistemi uygulanmaktadır.

 • Program ortak (zorunlu) dersler ve seçmeli derslerden oluşmaktadır.
 • Bir öğretim yılı birbirinden bağımsız üç dönemden oluşmaktadır. (Sınav tarihinin ilk günü itibariyle, 18 yaşından gün almamış olan öğrenciler üçüncü dönem sınavına giremezler.)
 •  Her dönem en fazla toplam 30 kredilik dersler atanmaktadır. Birinci dönem dersleri Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü AÖL Müdürlüğü tarafından atanacaktır. İkinci ve üçüncü dönem derslerini öğrenciler şifreleri ile sistemden girerek kendileri seçeceklerdir. Şifreleriniz daha sonra size yazılı olarak bildirilecektir.
 • Öğrenciler, yapılan sınavlarda başarılı oldukları derslerin kredisini kazanırlar. Kazanılan kredi öğrencinin toplam kredisine eklenir.
 • Öğrenci sadece başarısız olduğu dersi tekrar eder, geçtiği ders ise bir daha atanmaz.
 • Bir dersten başarılı olabilmek için, o dersten 100 (yüz) üzerinden en az 45 (kırk beş) alınması gerekmektedir.
 • Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi esaslarına uygun olarak ortaöğretim kurumları ile bunların dengi olan yurt dışı okulların ara sınıflarının;
  -Ders geçme ve kredi uygulamasından gelenlerin, kullandıkları dönem haklarıyla birlikte en çok 12 dönemde,
  -Sınıf geçme uygulamasından gelenlerin, devam ettikleri her ders yılı iki dönem kabul edilerek kullandıkları dönem haklarıyla birlikte en çok 12 dönemde, öğrencilik haklarından yararlanarak öğrenime devam edebilmeleri,
  -Toplam 12 dönem sonunda mezun olamayan öğrenciler, kayıt yenilemek şartıyla sınavlara katılabilirler ancak, bu durumda olanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
4. AÖL BATI AVRUPA PROGRAMI DERSLERİ
Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programı’nda birinci dönemde “Ortak ve Seçmeli” dersler Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü AÖL Müdürlüğü tarafından atanır. Diğer dönemlerde dersler öğrenciler tarafından süresi içinde seçilir. Süresi içinde ders seçimi yapmayan öğrencilerin dersleri AÖL tarafından atanır. Dönemlere göre haftalık ders dağılım çizelgesini buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Ortak Dersler (Zorunlu):
.
Ortak dersler, Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için alınması gereken zorunlu derslerdir. Bu dersler başarılamazsa tekrar alınması gerekir.
. Üç kez sınava girilmesine rağmen başarısız olunan ortak dersten muaf olunur. Muaf olunan ortak dersin kredisi kazanılmış olmaz, sadece zorunluluk ortadan kalkar. Muaf olunan ortak ders, istenirse tekrar alınabilir.
. Dil ve Anlatım Dersi başarılması zorunlu olan bir derstir. Bu dersten muaf olunmaz.

Seçmeli Dersler:
.
Gerekli alan ve mezuniyet kredisini tamamlamak için, ortak (zorunlu) derslerinin yanında atanan derslerdir.
. Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci, gerektiği takdirde o dersi/dersleri tekrar alabilir.

5. MEZUNİYET ŞARTLARI
Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programı Mezuniyet Şartları:
– Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,
– Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,
– Ortak derslerden geçmiş veya muaf olması, “Dil ve Anlatım” dersinin muafiyeti olmaması nedeniyle mutlaka başarılması gerekmektedir.
6. ÖĞRETİM MALZEMELERİ
Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programında yer alan ortak ve seçmeli derslerin kitapları öğrencilere, her dönem başında, ders atamalarına göre hazırlanarak Eskişehir’ den postalanır.
Öğrenciler bu kitapları çalışarak sınavlara hazırlanırlar. Kitaplar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öngörülen içeriğe göre liselerde kullanılan kitapların uzaktan öğretim tekniğine göre yeniden düzenlenmiş halidir.
Birinci dönem kitapları Aralık ayı içinde; ikinci ve üçüncü dönem derslerinin kitapları ise; sınavlardan sonra öğrencilerin adreslerine Eskişehir’ den postaya verilir.
Sınavların yılda üç kez yapılması sebebiyle sınav aralıkları da birbirine yaklaşmıştır. Bu nedenle ders kitaplarınıza buraya tıklayarak daha kısa sürede ulaşabilirsiniz.
7. SINAV HAKKINDA BİLGİLER
AÖL Batı Avrupa Programına kayıt yaptıran öğrenciler her dönemin sonunda belirtilen tarihlerde sınava girerler. Sınavlar milli ve dini bayramlar dışında birbirini takip eden Cumartesi ve Pazar günleri merkezi sistemle ve iki gün arka arkaya 6 (altı) oturumda yapılır. Tüm derslerin sınavları çoktan seçmeli test şeklinde yapılmakta olup, ayrıntılar aşağıda yer almaktadır:

 • Her dersten 20 soru sorulmaktadır.
 • Her soru 4 seçeneklidir.
 • Her doğru cevabın değeri 5 puandır.
 • Sınavda başarılı olmak için 20 sorudan en az 9’una doğru cevap vererek 45 puan almak gerekmektedir.
 • Sınavlar yılda üç kez, tüm sınav merkezlerinde test yöntemiyle yapılır.
 • Sınavlarda Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi disiplin hükümleri uygulanır.

Sınava Giriş Belgesi Nedir?
Sınavların yapılacağı bina ve salonlar ile hangi gün, hangi derslerden sınava girileceğini gösteren belgedir. Bu belge olmadan öğrenciler sınava giremezler. Sınava giriş belgesinin üzerinde yer alan bilgilerde eksiklik veya yanlışlık varsa öğrenci bir dilekçe ile Batı Avrupa Bürosuna yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. Sınavlardan yaklaşık iki hafta önce sınava giriş belgeleri hazırlanarak öğrencilerin adreslerine Türkiye’den gönderilir ve aynı anda internet ortamından erişimi sağlanır. Sınav tarihinden yaklaşık iki hafta önce www.anadolu-uni.de sayfası üzerinden sınava giriş belgesine erişim mümkün olmaktadır. Öğrenciler bu belgede belirtilen yerde, tarihte ve belirtilen derslerden sınava girmek zorundadırlar. Herhangi bir nedenle sınava giremeyen öğrenciler için sınav tekrarı mümkün olmamaktadır.
Sınavların Değerlendirilmesi Nasıl Yapılır?
Sınavlar 100 üzerinden değerlendirilir, daha sonra bu puanlar aşağıdaki not değerlendirme çizelgesinde görüldüğü gibi nota dönüştürülür. Sınav sonuçları yaklaşık bir ay içerisinde www.anadolu-uni.de adresinden ilan edilmektedir. Sınav sonucunda başarısız olunan ortak dersler izleyen dönemlerde tekrar edilir, üç kez başarısız olunması halinde muaf olunur. “Dil ve Anlatım” dersi için muafiyet söz konusu değildir. Başarısız olunan seçmeli dersler de izleyen dönemde tekrar edilebilir ya da yerine başka seçmeli dersler alınabilir.
Not Değerlendirme Çizelgesi

PUAN HARF NOT DERECE
85-100 A 5 Pekiyi
70-84 B 4 İyi
55-69 C 3 Orta
45-54 D 2 Geçer
0-44 E 1 Geçmez

Sınav Günü Yanınıza Almanız Gerekenler Nelerdir?

 • AÖL Batı Avrupa Sınava Giriş Belgesi,
 • Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (veya eşdeğer resimli kimlik kartı),
 • Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.
 • Sınava giriş belgesinde ve ekinde yer alan açıklamaları dikkatlice okuyunuz. 
8. AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDE KULLANILAN TERİMLER
Aktif Öğrenci : Yeni kayıt olan veya kaydını süresinde yenileyen öğrenciler için kullanılır.
Donuk Öğrenci : Kaydını bir kez yenilemeyen öğrenciler için kullanılır.
Silik Öğrenci : Üst üste en az iki defa kaydını yenilemeyen ya da Açık Öğretim Lisesi’nden tasdikname ile ayrılan öğrenciler için kullanılır.
Kredi : Öğretim programlarında belirtilen derslerin haftalık ders saati sayısına denir.
Dönem : Eğitim-Öğretimin başladığı tarihten dönem sınavlarının yapıldığı tarihe kadar geçen süreye denir.
Muaf Olma : Üç kez sınavına girilen ancak başarısız olunan ortak dersin başarma zorunluluğunun ortadan kalkmasına denir. Muaf olunan dersin kredisi kazanılmış olmaz, muaf olunan ders istenirse tekrar alınabilir.
9. KAYIT YENİLEME – KAYIT SİLME
Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programında kayıtlı tüm öğrenciler (mezun olmamış ise) kayıt yenileme işlemi yaptırmaları gerekmektedir. Kayıt yenileme başvuru formları, her yıl üçüncü dönem sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından adreslere gönderilir. Öğrenciler kayıt yenileme formunu doldurup, öğrenim giderini ödediği takdirde kayıt yenileme işlemi tamamlanır. Kayıt yenileme işlemi yılda bir kez ve belirlenen tarihler arasında yapılmaktadır.
Kaydını yeniletmeyen öğrenciler, izleyen yıllarda kayıt yeniletmeleri halinde öğrenimlerine kaldıkları yerden devam edebilirler. Ancak o öğretim yılı öğrencilik haklarından (sınava giremezler, öğrenci belgesi alamazlar) yararlanamazlar.
Kesin kayıt işlemi tamamlandıktan sonra; öğrencinin kaydı kendi isteği üzerine silinebilir. Kaydını sildiren öğrencinin yapmış olduğu ödemeler iade edilmez. Tekrar kayıt olmak için bir sonraki öğretim yılı başvuru yapılması gerekmektedir. Kaydını sildirmek isteyen öğrencilerin; kayıt sildirme isteğini açıkça belirten imzalı dilekçeyi, Büromuza posta yolu ile göndermelidirler.
10. DİPLOMA İLE İLGİLİ BİLGİLER
Diplomalar AÖL Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Köln Bürosuna teslim edilmektedir. Öğrencilere mezun olduklarına dair bilgi posta yolu ile bildirilmekte ve diplomalar elden yada posta yolu ile adreslerine teslim edilmektedir.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ VE SIKÇA SORULAN SORULAR

Öğrenci belgesine ihtiyaç duyuyorsanız, bu isteğinizi belirten bir dilekçe yazınız. Dilekçe örneği aşağıda verilmiştir. Öğrenci numarası, adı, soyadı, açık adresi ve hangi amaçla istendiği belirtilmeyen dilekçeler ile uygun olmayan kağıtlara yazılmış istekleriniz kesinlikle işleme konulmayacaktır. Usulüne uygun yazılmış dilekçeniz büromuza ulaştıktan sonra 2 hafta içerisinde adresinize postalanacaktır. Öğrenci belgesi için hazırladığınız dilekçenizi Büromuza fakslamanız mümkündür. Dilekçenizi A4 boyutunda düz beyaz kağıda ve okunaklı bir şekilde yazınız.

bati-avrupa-praogrami-ornek-dilekce

SIKÇA SORULAN SORULAR

1-Öğrenim giderini taksitle ödeyebilir miyim?
Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programına kayıt yaptıracak öğrenci adayları, bu öğretim yılı için 415,-EUR olan öğretim giderini bir defada ve belirtilen tarihte ödemelidirler.
2-Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programı sınavlarına Türkiye’ de girebilir miyim?
Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programına kaydolup da yıl içinde Türkiye’ ye kesin dönüş yapanlar, o öğretim yılının sonuna kadar Batı Avrupa Programının öğrencisi olmaya devam ederler. Bu öğrencilerin kesin dönüşlerini belgelemeleri, Türkiye’de devamlı bir yazışma adresi vermeleri halinde her türlü evrakı bu adrese postalanacağı gibi, sınavlara da Eskişehir’ de katılmaları mümkündür. Bu öğrencilerin bir sonraki öğretim yılında kayıtlarını Batı Avrupa Programından Türkiye’ ye nakil ettirmeleri gerekmektedir. Sınav merkezi değişikliği dilekçesini sınav tarihinden 45 gün önce Büromuza ulaştırmanız gerekmektedir.
3-Adres değişikliği olduğunda ne yapmam gerekiyor?
Adres değiştirmeniz halinde bunu bir dilekçe ile Batı Avrupa Bürosuna yazılı olarak sınav tarihinden 45 gün önce bildirmeniz gerekmektedir. Ayrıca bağlı bulunduğunuz postane ile görüşünüz ve eski adresinize gelecek posta gönderilerinin yeni adresinize ulaştırılmasını sağlayınız. Aksi halde size ulaşmayan postalamalardan Büromuz sorumlu olmayacaktır.
4-Türk vatandaşı değilim, yine de Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programına kayıt yaptırabilir miyim?
Yabancı uyruklu olan öğrenci adaylar da Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programına kayıt yaptırabilirler.
5- Kayıt için istenen belgelerimi gönderdim. Hemen öğrenci belgesi almam mümkün müdür?
Kayıt için Köln bürosuna gönderdiğiniz belgeleriniz AÖL Müdürlüğünce incelenip kesin kayıt işleminiz tamamlandıktan sonra (Kayıt işleminizin tamamlandığı bilgisi adresinize gönderilecektir), öğrenci belgesini bir dilekçe ile Köln bürosundan talep edebilirsiniz.
www.anadolu-uni.de sayfasında daha kapsamlı olarak düzenlenmiş Sıkça Sorulan soruları mutlaka okuyunuz…

AÖL BATI AVRUPA PROGRAMI İLETİŞİM BİLGİLERİ

 • Öğrenci Belgesi, Sınav Organizasyonu, Öğretim Gideri, Öğretim Malzemeleri, Benzer Konulardaki Soru ve İstekler İçin;
  Anadolu Uni. AÖL-BAP Friesenplatz 13 50672 Köln / DEUTSCHLAND
  Tel : 0221-51 10 47
  Faks : 0221-51 10 48
  E-Posta : bap@anadolu-uni.de
  İnternet : www.anadolu-uni.de
 • Ders Atamaları, Kredi Durumları, Diploma, Çıkma Belgesi ve Benzer Konulardaki Soru ve İstekler İçin;
  Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Açık Öğretim Lisesi Konya Yolu Üzeri (Gazi Hastanesi Karşısı) Teknikokullar /Ankara
  TEL : 0090-312- 296 96 31 FAKS : 0090-312- 296 94 92
  E-Posta : bati_avrupa_programi@hotmail.com

 

İlginizi çekebilir...

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ AZERBAYCAN PROGRAMI

T.C. Millî Eğitim Bakanlığınca Azerbaycan’da yaşayan vatandaşlarımız için Açık Öğretim Lisesi Azerbaycan Programı uygulanmaktadır. KİMLER …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Powered by aciklise.net Açık Öğretim Lisesi